Мехатроника и Роботика

Магистърска програма във Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Интердисциплинарност

Мехатрониката и Роботиката са интердисциплинарни области. Те свързват информатиката, механиката, математиката и електрониката в едно цяло и позволяват да се постигнат приложни и научни резултати, които са немислими, ако се използват единствено познанията във всяка една от тези научни области поотделно.

Знания

Обучаващите се имат възможност за усвояване на съвкупност от знания и умения, които отразяват някои от последните достижения на науката. Съчетанието им позволява на завършилите студенти да заемат подходящи работни места в производствени и академични организации както в България, така и в чужбина.

Образование

Програмата е подходяща за кандидати, завършили бакалавърски програми по Информатика, Компютърни науки, Компютърни системи и технологии, Математика, Приложна Математика или сродна на тях специалност от СУ или друго висше училище.